:: สำหรับนักเรียน ::
เลขประจำตัวนักเรียน 
 
เลขประชาชน 13 หลัก 
 
   รายชื่อกิจกรรม ม.1 
   รายชื่อกิจกรรม ม.2 
:: สำหรับครูผู้สอนกิจกรรม ::
   :: สำหรับครูที่ปรึกษา ::
   ตรวจสอบการลงทะเบียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรม
 1. เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
 2. นักเรียน 1 คน เลือกกิจกรรมให้ ครบ 12 สัปดาห์ โดยกิจกรรมจะต้องไม่ซ้ำกัน
 3. การเข้าใช้งาน ให้ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 4. ค้นหารหัสกิจกรรม เพื่อแสดงรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มค้นหา
 5. เลือกกลุ่มกิจกรรมที่สนใจ แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
 6. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มยืนยัน
 7. ทำตามขั้นตอนที่ 4-6 จนกิจกรรมเลือกครบ 12 สัปดาห์
 8. กดปุ่มพิมพ์ผลการลงทะเบียน เพื่อนำส่งครูที่ปรึกษา
 9. กดปุ่มออกจากระบบ


ประชาสัมพันธ์
 1. ถ้านักเรียนเลือกกิจกรรม 2 สัปดาห์ ต้องเลือก กิจกรรมต่อไปเป็น 2 สัปดาห์ ให้ครบ 4 สัปดาห์
ถึงจะเลือกกิจกรรมถัดไปเป็น 2 หรือ 4 สัปดาห์ได้

 2. กรณีนักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจะ ไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้

 3. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน เข้ากิจกรรมที่ยังไม่เต็ม

 

กิจกรรมการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์  สถานที่เรียน ม.3.10