รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

     
ระดับชั้น ม.1
ม.1.1 นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล
ม.1.2 นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ์
ม.1.3 นายชัยรัตน์  อ่ำพูล นางสาวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน
ม.1.4 นางวาสนา  ประวันนา นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง
ม.1.5 นายไพบูลย์  อมรประภา นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์
ม.1.6 นางผกากรอง  พินิจ นางสาวสุธาพร  มาน้อย
ม.1.7 นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ดง นายชาติ  ถาวร
ม.1.8 นางประภาพรรณ  พรมสาร นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์
ม.1.9 นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน นางพยอม  คุ้มฉาย
ม.1.10 นางสาวลักษณา  เยาวสังข์ นางปาริชาติ  สิทธิ
     
ระดับชั้น ม.2
ม.2.1 นางวิไลลักษณ์  งานสลุง นายจิระเดช  เขาคำ
ม.2.2 นางสุรีย์  ศิริรัตน์
ม.2.3 นายธีระยุทธ  อินไชย
ม.2.4 นางสินีนาฏ  คชนิล นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม
ม.2.5 นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง นางสาวปรารถนา  หอมลา
ม.2.6 นางนงคราญ  เอี่ยมบาง นางสาวมาณิตา  พรรณนา
ม.2.7 นางสาวกัลยา  พึ่งพาณิชย์กุล นายวิเชียร  หลำประเสริฐ
ม.2.8 นายณรงค์  จันทุดม นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง
ม.2.9 นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม นางพนัชกร  มีศาสตร์
ม.2.10 นางสาวมณี  แซ่ท่อ นางสาวบุษกร  พรหมศรี
     
ระดับชั้น ม.3
ม.3.1 นายธีรพงษ์  นวลด่อน
ม.3.2 นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่
ม.3.3 นายอัคคเดช  เผือกทอง นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม
ม.3.4 นางรัชนี  พรมชู นายธนิต  จิตตรงข่วน
ม.3.5 นายธราธร  สุขะอาคม นางสวาท  สิริพัฒนา
ม.3.6 นางทวีสุข  บัวทอง นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง
ม.3.7 นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต นายชวัติพล  แดงเรือ
ม.3.8 นางนุศรา  จันทร์สละ นางสมจิต  ทองเมือง
ม.3.9 นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์ นางชลธิชา  วรภู
ม.3.10 นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง
     
ระดับชั้น ม.4
ม.4.1 นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์
ม.4.2 นางดารารัตน์  มะอิ นางจุฑามาศ  เกื้อกูลวงศ์
ม.4.3 นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ
ม.4.4 นางดวงเดือน  เร่งเจริญ นางสาวบุศรินทร์  พิมพล
ม.4.5 นางชลปรียา  สวนทวี
ม.4.6 นางรุ่งรวี  อภิชาติธำรง
     
ระดับชั้น ม.5
ม.5.1 นางอิสริยา  ณ พัทลุง
ม.5.2 นายสมนึก  เกิดเนตร
ม.5.3 นายเอกกมล  เรืองเดช นางสาวอัฐอรวี  อ่ำบางกระทุ่ม
ม.5.4 นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม
ม.5.5 นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์ นางณัชภัทร  วงศ์จีน
ม.5.6 นายคนอง  ทองเมือง
     
ระดับชั้น ม.6
ม.6.1 นางสาวสุภัคฉวี  เอี่ยมสำอางค์
ม.6.2 นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง
ม.6.3 นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์
ม.6.4 นางจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักดิ์ นางนงนุช  วิริยานุกูล
ม.6.5 นายอดิเทพ  กรีแสง
ม.6.6 นายไพโรจน์  สิริพัฒนา