รายชื่อวิชา

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ท21101
ภาษาไทย1
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ท21102
ภาษาไทย2
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ท20201
เสริมทักษะการอ่าน-การเขียน
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ท20205
การเขียนความเรียง
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ท22101
ภาษาไทย3
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ท22102
ภาษาไทย4
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ท20202
การอ่านและการฟัง1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ท20203
การอ่านและการฟัง2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ท23101
ภาษาไทย5
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ท23102
ภาษาไทย6
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ท20204
การพูด
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ท31101
ภาษาไทย1
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ท31102
ภาษาไทย2
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ท30201
การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ท30202
การศึกษาและค้นคว้า1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ท30203
การศึกษาและค้นคว้า2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ท30204
การเขียน
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ท30211
การเขียนความเรียง
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ท32101
ภาษาไทย3
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ท32102
ภาษาไทย4
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ท30205
การแต่งคำประพันธ์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ท30206
วรรณกรรมท้องถิ่น
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ท30207
วรรณคดีมรดก
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ท33101
ภาษาไทย5
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ท33102
ภาษาไทย6
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ท30208
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ท30209
การพูด
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ท30210
เสริมทักษะภาษาไทย
1
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ค21101
คณิตศาสตร์1
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ค21102
คณิตศาสตร์2
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ค20201
จำนวนตัวเลข
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ค20202
พหุนาม
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ค20207
ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ค22101
คณิตศาสตร์3
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ค22102
คณิตศาสตร์4
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ค20203
พหุนามกำลังสอง
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ค20204
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ค23101
คณิตศาสตร์5
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ค23102
คณิตศาสตร์6
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ค20205
พาราโบลา
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ค20206
เศษส่วนพหุนาม
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.ต้น
0
ค20208
ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ค31101
คณิตศาสตร์1
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ค31102
คณิตศาสตร์2
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ค30201
ระบบจำนวนจริง
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
0
ค30202
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ค30203
เรขาคณิตวิเคราะห์
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ค32101
คณิตศาสตร์3
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ค32102
คณิตศาสตร์4
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ค30204
ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ค30205
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ค30206
จำนวนเชิงซ้อน
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ค30207
สถิติ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ค30210
ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ค33101
คณิตศาสตร์5
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ค33102
คณิตศาสตร์6
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ค30208
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ค30209
แคลคูลัสเบื้องต้น
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ค30211
ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์2
1
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ว21101
วิทยาศาสตร์1
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ว21102
วิทยาศาสตร์2
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ว20201
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์หลากหลาย
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ว20202
วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ว20207
ทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ว22101
วิทยาศาสตร์3
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ว22102
วิทยาศาสตร์4
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ว20203
ของเล่นเชิงกลไกและไฟฟ้า
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ว20204
เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ว23101
วิทยาศาสตร์5
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ว23102
วิทยาศาสตร์6
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ว20205
โครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ว20206
จับแสงอาทิตย์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ว20208
กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
0
ว20209
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ว31101
วิทยาศาสตร์1(เคมี)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ว31102
วิทยาศาสตร์2(ฟิสิกส์)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ว31103
วิทยาศาสตร์(กายภาพ)
2
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ว31104
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ว31105
วิทยาศาสตร์(เคมี)
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ว31106
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ว32101
วิทยาศาสตร์3(กายภาพ)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ว32102
วิทยาศาสตร์4(เคมี)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ว30281
โครงงานวิทยาศาสตร์
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ว33101
วิทยาศาสตร์5(ฟิสิกส์)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ว33102
วิทยาศาสตร์6(ชีววิทยา)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30101
วิทยาศาสตร์1(เคมี)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30102
วิทยาศาสตร์2(ฟิสิกส์)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30103
วิทยาศาสตร์3(กายภาพ)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30104
วิทยาศาสตร์4(เคมี)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30105
วิทยาศาสตร์5(ฟิสิกส์)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30106
วิทยาศาสตร์6(ชีววิทยา)
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30201
ฟิสิกส์1
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30202
ฟิสิกส์2
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30203
ฟิสิกส์3
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30204
ฟิสิกส์4
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30205
ฟิสิกส์5
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30206
ฟิสิกส์6
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30221
เคมี1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30222
เคมี2
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30223
เคมี3
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30224
เคมี4
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30225
เคมี5
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30226
เคมี6
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30241
ชีววิทยา1
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30242
ชีววิทยา2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30243
ชีววิทยา3
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30244
ชีววิทยา4
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30245
ชีววิทยา5
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30246
ชีววิทยา6
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30261
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ว30262
วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ2
1
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ส21101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ส21102
ประวัติศาสตร์1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ส21103
พระพุทธศาสนา1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ส21104
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ส21105
ประวัติศาสตร์2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ส21106
พระพุทธศาสนา2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ส20201
ธรรมศึกษา1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ส20202
ธรรมศึกษา2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ส20203
สองแควศึกษา
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ส21201
หน้าที่พลเมือง1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ส21202
หน้าที่พลเมือง2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ส22101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม3
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ส22102
ประวัติศาสตร์3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ส22103
พระพุทธศาสนา3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ส22104
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ส22105
ประวัติศาสตร์4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ส22106
พระพุทธศาสนา4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ส20204
ประเพณี มารยาทไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ส20207
โลกศึกษา1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ส22201
หน้าที่พลเมือง3
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ส22202
หน้าที่พลเมือง4
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ส23101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ส23102
ประวัติศาสตร์5
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ส23103
พระพุทธศาสนา5
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ส23104
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ส23105
ประวัติศาสตร์6
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ส23106
พระพุทธศาสนา6
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ส20205
การปกครองของไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ส20206
กฎหมายควรรู้
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ส20208
โลกศึกษา2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ส23201
หน้าที่พลเมือง5
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ส23202
หน้าที่พลเมือง6
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ส31101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ส31102
ประวัติศาสตร์1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ส31103
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ส31104
ประวัติศาสตร์2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ส30201
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ส30202
บุคคลสำคัญของโลก
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ส30211
ธรรมศึกษา1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ส30212
ธรรมศึกษา2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ส32101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม3
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ส32102
ประวัติศาสตร์3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ส32103
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ส32104
ประวัติศาสตร์4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ส30203
การเมืองเรื่องน่ารู้
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ส30204
การปกครองท้องถิ่นของไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ส30205
เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ส30209
โลกศึกษา1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ส30213
ธรรมศึกษา3
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ส30214
ธรรมศึกษา4
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ส33101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม5
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ส33102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ส30206
เศรษฐกิจโลก
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ส30207
ประวัติศาสตร์อเมริกา
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ส30208
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ส30210
โลกศึกษา2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ส30215
ธรรมศึกษา5
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ส30216
ธรรมศึกษา6
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ส30217
หน้าที่พลเมือง1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ส30218
หน้าที่พลเมือง2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ส30219
หน้าที่พลเมือง3
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
ส30220
หน้าที่พลเมือง4
0.5
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
พ21101
สุขศึกษา1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
พ21102
พลศึกษา1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
พ21103
สุขศึกษา2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
พ21104
พลศึกษา2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
พ20202
ฟุตซอล
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
พ20203
วอลเลย์บอล2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
พ20204
แชร์บอล
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
พ20217
บริดจ์1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
พ20218
บริดจ์2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
พ22101
สุขศึกษา3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
พ22102
พลศึกษา3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
พ22103
สุขศึกษา4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
พ22104
พลศึกษา4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
พ20205
แบดมินตัน
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
พ20206
กระบี่1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
พ20207
เปตอง1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
พ20208
ดาบสองมือ
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
พ20209
กระบี่2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
พ20210
เปตอง2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
พ23101
สุขศึกษา5
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
พ23102
พลศึกษา5
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
พ23103
สุขศึกษา6
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
พ23104
พลศึกษา6
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
พ20201
วอลเลย์บอล1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
พ20211
มวยไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
พ20212
บริดจ์
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
พ20213
แฮนด์บอล
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
พ20214
ตะกร้อไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
พ20215
ตะกร้อลอดห่วง
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
พ20216
ฟุตบอล
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
พ31101
สุขศึกษาและพลศึกษา1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
พ31102
สุขศึกษาและพลศึกษา2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
พ32101
สุขศึกษาและพลศึกษา3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
พ32102
สุขศึกษาและพลศึกษา4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
พ33101
สุขศึกษาและพลศึกษา5
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
พ33102
สุขศึกษาและพลศึกษา6
0.5
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ศ21101
ทัศนศิลป์1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ศ21102
ดนตรีนาฏศิลป์1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ศ21103
ทัศนศิลป์2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ศ21104
ดนตรีนาฏศิลป์2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ศ20201
ดนตรีมังคละ1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ศ20202
องค์ประกอบศิลป์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ศ20203
ดนตรีมังคละ2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ศ20204
วาดเส้น
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ศ22101
ทัศนศิลป์3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ศ22102
ดนตรีนาฏศิลป์3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ศ22103
ทัศนศิลป์4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ศ22104
ดนตรีนาฏศิลป์4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ศ20205
การเขียนการ์ตูน
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ศ20206
รำวงย้อนยุค1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ศ20207
ศิลปะไทย1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ศ20208
นาฏศิลป์สร้างสรรค์1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ศ20209
โครงงานศิลปะ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ศ20210
รำวงย้อนยุค2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ศ20211
ศิลปะไทย2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ศ20212
นาฏศิลป์สร้างสรรค์2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ศ23101
ทัศนศิลป์5
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ศ23102
ดนตรีนาฏศิลป์5
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ศ23103
ทัศนศิลป์6
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ศ23104
ดนตรีนาฏศิลป์6
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ศ20213
ลีลาศเบื้องต้น1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ศ20214
ประติมากรรม
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ศ20215
งานพิมพ์ซิลค์สกรีน
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ศ20216
ลีลาศเบื้องต้น2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
0
ศ20217
ประติมากรรมกระดาษอัด
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ศ20218
งานบาติกสร้างสรรค์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ศ20219
กีตาร์พื้นฐาน
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ศ20220
ขับร้อง1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ศ20221
ขับร้อง2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ศ20222
นาฏยประดิษฐ์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
0
ศ31101
ทัศนศิลป์1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
0
ศ31102
ดนตรีนาฏศิลป์1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
0
ศ32101
ทัศนศิลป์2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
0
ศ32102
ดนตรีนาฏศิลป์2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
0
ศ33101
ทัศนศิลป์3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
0
ศ33102
ดนตรีนาฏศิลป์3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ศ30201
การเขียนภาพหุ่นนิ่ง
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ศ30202
ศิลปหัตถกรรมไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ศ30203
หัตถศิลป์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ศ30204
ศิลปะสร้างสรรค์
1
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
0
ง21101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
0
ง21102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี2
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ง20201
คอมพิวเตอร์1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ง20202
ธุรกิจทั่วไป1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ง20203
ประดิษฐ์ดอกไม้สด1
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ง20204
การจัดสวนหย่อม1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ง20205
อาหารจานเดียว1
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ง20206
คอมพิวเตอร์2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ง20207
ธุรกิจทั่วไป2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ง20208
การประดิษฐ์ของใช้
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ง20209
การจัดสวนหย่อม2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ง20210
อาหารจานเดียว2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ง20241
ทฤษฎีองค์ความรู้
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ง20242
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
0
ง22101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
0
ง22102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี4
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ง20211
คอมพิวเตอร์3
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ง20212
พิมพ์ดีดไทยประยุกต์1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ง20213
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ง20214
งานร้อยมาลัย1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ง20215
การถนอมอาหาร
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ง20216
การขาย1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ง20217
ประดิษฐ์เศษวัสดุ1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ง20218
ช่างเชื่อมไฟฟ้า1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ง20219
คอมพิวเตอร์4
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ง20220
พิมพ์ดีดไทยประยุกต์2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ง20221
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ง20222
งานร้อยมาลัย2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ง20223
การผลิตเครื่องดื่ม
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ง20224
การขาย2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ง20225
ประดิษฐ์เศษวัสดุ2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ง20226
ช่างเชื่อมไฟฟ้า2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
0
ง23101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี5
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
0
ง23102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี6
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ง20227
คอมพิวเตอร์5
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ง20228
โลหะเคลือบพลาสติก1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ง20229
งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ง20230
งานอาหารไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ง20231
งานแม่บ้านโรงแรม1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ง20232
บัญชีเบื้องต้น
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ง20233
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ง20234
คอมพิวเตอร์6
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ง20235
โลหะเคลือบพลาสติก2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ง20236
งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ง20237
ขนมไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ง20238
งานแม่บ้านโรงแรม2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ง20239
การคุ้มครองผู้บริโภค
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ง20240
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุท้องถิ่น2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ง20243
งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
0
ง31101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
0
ง31102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี2
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30201
งานอาหารไทย
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30202
งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30203
พืชผักทั่วไป
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30204
พิมพ์ดีดภาษาไทย1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30205
ช่างเดินสายไฟ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30206
งานใบตอง1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ง30207
ช่างฝึกฝีมือเบื้องต้น
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ง30208
อาหารไทย
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ง30209
ช่างแกะสลัก1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ง30210
พิมพ์ดีดไทย1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ง30211
เกษตรทางเลือก
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30212
ช่างเชื่อมไฟฟ้า1
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30213
อาหารจานเดียว
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30214
ช่างแกะสลัก2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30215
พิมพ์ดีดไทย2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30216
โลหะเคลือบพลาสติก1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30217
ไม้ดอกไม้ประดับ
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30253
ทฤษฎีองค์ความรู้
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ง30254
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
0
ง32101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี3
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
0
ง32102
การงานอาชีพและเทคโนโลยี4
0.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30218
ขนมไทย
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30219
งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30220
พิมพ์ดีดภาษาไทย2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30221
ช่างอลูมิเนียม
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30222
งานใบตอง2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30223
ช่างเครื่องปรับอากาศ
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30224
งานขนมไทย
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30225
ช่างผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30226
โครงงานเชื่อมไฟฟ้า1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30227
ช่างเสื้อสตรี1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30228
ขยายพันธุ์พืช1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30229
พิมพ์ดีดอังกฤษประยุกต์1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ง30230
ช่างเชื่อมไฟฟ้า2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ง30231
อาหารพื้นเมือง
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ง30232
ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ง30233
โครงงานเชื่อมไฟฟ้า2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ง30234
ช่างเสื้อสตรี2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ง30235
ขยายพันธุ์พืช2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ง30236
พิมพ์ดีดอังกฤษประยุกต์2
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30255
เขียนเว็บไซต์HTML
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30256
ไฟฟ้าเบื้องต้น
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ง30257
คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน1
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30237
คอมพิวเตอร์1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ง30238
คอมพิวเตอร์2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30239
โลหะเคลือบพลาสติก
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30240
ขนมอบ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30241
โครงงานเกษตร
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30242
โครงงานประดิษฐ์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30243
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30244
พิมพ์ดีดประยุกต์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ง30245
คอมพิวเตอร์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30246
การผลิตเครื่องดื่ม
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30247
การถนอมอาหาร
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30248
โลหะเคลือบพลาสติก2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30249
การปลูกไม้ประดับ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30250
พิมพ์ดีดประยุกต์
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ง30251
ตารางการทำงาน
2
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ง30252
งานกราฟิกและการนำเสนอ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ง30258
โครงงานคอมพิวเตอร์
1
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
อ21101
ภาษาอังกฤษ1
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
อ21102
ภาษาอังกฤษ2
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ฝ20201
ภาษาฝรั่งเศส1
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ฝ20202
ภาษาฝรั่งเศส2
0.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
อ20201
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
อ20202
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
อ22101
ภาษาอังกฤษ3
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
อ22102
ภาษาอังกฤษ4
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
จ20201
ภาษาจีน1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ฝ20203
ภาษาฝรั่งเศส3
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ฝ20204
ภาษาฝรั่งเศส4
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
อ20203
ภาษาอังกฤษรอบรู้
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
อ23101
ภาษาอังกฤษ5
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
อ23102
ภาษาอังกฤษ6
1.5
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
จ20202
ภาษาจีน2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ฝ20205
ภาษาฝรั่งเศส5
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ฝ20206
ภาษาฝรั่งเศส6
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
อ20204
ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
อ20206
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.ต้น
1
อ20205
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
อ31101
ภาษาอังกฤษ1
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
อ31102
ภาษาอังกฤษ2
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
จ30201
ภาษาจีนฟัง-พูด1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
จ30202
ภาษาจีนฟัง-พูด2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
จ30207
ภาษาจีน1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
จ30208
ภาษาจีน2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ฝ30201
ภาษาฝรั่งเศส1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ฝ30202
ภาษาฝรั่งเศส2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
อ30201
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
อ30202
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
อ30203
ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
อ30204
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
อ30205
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
อ30206
ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
อ32101
ภาษาอังกฤษ3
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
อ32102
ภาษาอังกฤษ4
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
จ30203
ภาษาจีนฟัง-พูด3
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
จ30204
ภาษาจีนฟัง-พูด4
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
จ30209
ภาษาจีน3
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
จ30210
ภาษาจีน4
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ฝ30203
ภาษาฝรั่งเศส3
1.5
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ฝ30204
ภาษาฝรั่งเศส4
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
อ30207
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด3
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
อ30208
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
อ30209
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
อ30210
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
อ30211
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน4
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
อ30212
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว2
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
อ33101
ภาษาอังกฤษ5
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
อ33102
ภาษาอังกฤษ6
1
พื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
จ30205
ภาษาจีนฟัง-พูด5
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
จ30206
ภาษาจีนฟัง-พูด6
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
จ30211
ภาษาจีน5
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
จ30212
ภาษาจีน6
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ฝ30205
ภาษาฝรั่งเศส5
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ฝ30206
ภาษาฝรั่งเศส6
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
อ30213
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
อ30214
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน5
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
อ30215
การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์1
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
อ30216
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
อ30217
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน6
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
อ30218
การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์2
1
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ก21901
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ก21902
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ก21903
ลูกเสือ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ก21904
เนตรนารี
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ก21905
ยุวกาชาด
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ก21906
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ก21907
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ก21908
ลูกเสือ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ก21909
เนตรนารี
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ก21910
ยุวกาชาด
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1
ก21911
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
2
ก21912
กิจกรรมเพื่อสังคม
5
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ก22901
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ก22902
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ก22903
ลูกเสือ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ก22904
เนตรนารี
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ก22905
ยุวกาชาด
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ก22906
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ก22907
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ก22908
ลูกเสือ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ก22909
เนตรนารี
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ก22910
ยุวกาชาด
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
1
ก22911
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2
2
ก22912
กิจกรรมเพื่อสังคม
5
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ก23901
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ก23902
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ก23903
ลูกเสือ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ก23904
เนตรนารี
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ก23905
ยุวกาชาด
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ก23906
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ก23907
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ก23908
ลูกเสือ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ก23909
เนตรนารี
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ก23910
ยุวกาชาด
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
1
ก23911
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.3
2
ก23912
กิจกรรมเพื่อสังคม
5
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ก31901
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ก31902
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ก31903
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ก31904
รักษาดินแดน
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ก31905
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ก31906
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ก31907
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ก31908
รักษาดินแดน
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
1
ก31909
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
2
ก31910
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ก32901
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ก32902
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ก32903
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ก32904
รักษาดินแดน
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ก32905
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ก32906
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ก32907
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ก32908
รักษาดินแดน
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
1
ก32909
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.5
2
ก32910
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ก33901
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ก33902
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ก33903
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ก33904
รักษาดินแดน
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ก33905
แนะแนว
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ก33906
ชุมนุมวิชาการ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ก33907
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ก33908
รักษาดินแดน
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
1
ก33909
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.6
2
ก33910
กิจกรรมเพื่อสังคม
10
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
ระดับชั้น
ชั้น
ภาคเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก. ชั่วโมง
ประเภท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.ต้น
0
I20201
การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.ต้น
0
I20202
การสื่อสารและการนำเสนอ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
I30201
การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
I30202
การสื่อสารและการนำเสนอ
1
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.ต้น
0
I20903
การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
20
กิจกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.ปลาย
0
I30903
การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
20
กิจกรรม