ข้อมูลทั่วไป


a02 a04 a03
a05 a06 a07


ข้อมูล ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1


a08  a10  a11
a01  a12  a09
a13


ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผล

1 คาบเรียน / สัปดาห์
2 คาบเรียน / สัปดาห์
3 คาบเรียน / สัปดาห์
4 คาบเรียน / สัปดาห์

  • รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ยังไม่เปิดใช้)
  • ปก ปพ.5 และ แบบสรุปการประเมินผลการเรียน (ยังไม่เปิดใช้)
  • แบบขออนุมัติผลการเรียน “ร”