ข้อมูลทั่วไป..


a02 a04 a03
a05
 a06 a07a14


ข้อมูล ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2


a08  a10  a11
a01  a12  a09 a13


ดาวน์โหลดเอกสารงานพัฒนาวิชาการ


งานวัดผล

  • แบบบันทึกการตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอนและเวลาที่ใช้สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  • รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  • ปก ปพ.5 และ แบบสรุปการประเมินผลการเรียน
  • ปก ปพ.5 และ แบบสรุปการประเมินผลการเรียน (แบบอัตโนมัติ)
  • แบบขออนุมัติผลการเรียน “ร”